CONGRESSIO

Szkolenia biznesowe, doradztwo personalne,
programy rozwoju kompetencji

O NAS

Firma Congressio od lat współpracuje w obszarze szkoleniowym i doradczym zarówno z Klientami biznesowymi, jak i fundacjami oraz uczelniami wyższymi, wspierając ich w procesie diagnozy kompetencji zawodowych oraz projektowaniu programów rozwojowych.

Do tej pory współuczestniczyliśmy w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych dla Klientów korporacyjnych, takich jak Atos Polska S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNiG S.A., TOS Energy & Maritime Manpower, Instytut PBS czy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., instytucji takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundacja Grupy Ergo Hestia Integralia, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza czy uczelni wyższych, między innymi Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Stawiamy na jakość, nie na ilość, i to nas wyróżnia - dlatego każdy Klient może liczyć na indywidualną obsługę i nasze pełne zaangażowanie w realizowane projekty szkoleniowo - doradcze.

Proponujemy kompleksowe rozwiązania, zawsze indywidualnie dostosowane do potrzeb Klienta. W obszarze szkoleniowym zawsze dostosowujemy program warsztatów do specyfiki działania danej organizacji; w obszarze doradczym, poza rozmowami selekcyjnymi, stosujemy profesjonalne metody psychologiczne pozwalające na przetestowanie określonych cech osobowości, kompetencji i predyspozycji do wykonywania danej pracy w konkretnym zespole i środowisku.

Współpraca z nami to pewny wybór - firma Congressio posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia, na nasze usługi wystawiamy faktury VAT. Zapraszamy do współpracy wszystkich ceniących fachową wiedzę, nasze wieloletnie doświadczenie oraz merytoryczne przygotowanie.

Szkolenia biznesowe

Efektywne dostarczanie serwisów w ramach Business Process Outsourcing

Cele szkolenia: Nabycie umiejętności formułowania celów, ustalania hierarchii zadań i skutecznej realizacji planów. Poznanie najważniejszych narzędzi zarządzania sobą w czasie oraz ustalania priorytetów działań. Wzmocnienie nawyków wspierających efektywne działanie w środowisku biznesowym.

Główne obszary tematyczne: techniki definiowania i określania celów, pilność a ważność zadań, planowanie etapów działania, organizacja zadań a nadawanie priorytetów, analiza celów biznesowych i diagnoza obszarów krytycznych, automotywacja w procesie osiągania celów biznesowych, najczęściej popełniane błędy obniżające efektywność działania.

Współpraca z klientem i budowanie relacji biznesowych

Cele szkolenia: Nabycie umiejętności budowania relacji z klientami opartych na zaangażowaniu i zaufaniu. Rozwinięcie umiejętności efektywnej współpracy w międzykulturowym środowisku biznesowym. Poznanie narzędzi wspierających osiąganie celów zgodnych z potrzebami klientów i Organizacji.

Główne obszary tematyczne: ustalanie zasad współpracy, kluczowe narzędzia efektywnej komunikacji w biznesie, zdobywanie zaufania w relacjach interpersonalnych, określanie potrzeb klientów, cechy indywidualne a różnice kulturowe i ich wpływ na przebieg oraz jakość współpracy, skuteczne radzenie sobie z „trudnymi” zachowaniami klientów, asertywność i współpraca a długofalowe budowanie relacji w biznesie.

Efektywne budowanie zespołów projektowych

Cele szkolenia: Zwiększenie jakości i efektywności funkcjonowania w ramach zespołu projektowego. Kształtowanie zaangażowanej postawy pracowników w ramach struktur organizacyjnych firmy. Rozwinięcie umiejętności skutecznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej na poziomie indywidualnym i zespołowym. Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych w zespole.

Główne obszary tematyczne: różnice indywidualne a role zespołowe i procesy grupowe, komunikacja werbalna i pozawerbalna w zespole, asertywność w komunikacji, techniki efektywnego funkcjonowania i podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych, narzędzia wywierania wpływu społecznego i perswazji.

Efektywne prowadzenie spotkań biznesowych

Cele szkolenia: Nabycie oraz rozwinięcie umiejętności planowania i organizacji efektywnych spotkań biznesowych. Zarządzanie dynamiką dyskusji w prowadzeniu spotkań biznesowych. Poznanie narzędzi oraz technik wspierających wdrożenie i realizację planów działania.

Główne obszary tematyczne: tworzenie agendy i harmonogramu spotkania, określanie celów i priorytetów spotkania, organizacja zadań w kontekście zarządzania dynamiką prowadzonych spotkań, eliminacja „złodziei czasu”, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i zapobieganie kryzysom, narzędzia wspierające skuteczną komunikację, egzekwowanie postanowień i podejmowanie trafnych decyzji grupowych w warunkach ograniczonych zasobów, strategie efektywnego działania pod presją czasu.

Efektywna komunikacja w biznesie

Cele szkolenia: Rozwinięcie umiejętności stosowania narzędzi efektywnej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w biznesie. Poznanie zasad motywowania do współpracy i udzielania informacji zwrotnej. Rozwinięcie umiejętności asertywnej komunikacji w środowisku biznesowym.

Główne obszary tematyczne: rodzaje komunikacji interpersonalnej, inicjowanie procesu komunikacyjnego i nawiązywanie pierwszego kontaktu z rozmówcą, różnice indywidualne w stylu komunikowania się, komunikacja pozawerbalna a komunikacja werbalna, narzędzia kierowania przebiegiem dyskusji (pytania, parafraza, informacja zwrotna), asertywność a perswazja w komunikacji, najczęściej spotykane bariery komunikacyjne i ich wpływ na efektywność procesu komunikacji interpersonalnej.

Asertywność i stres w kontaktach z klientem

Cele szkolenia: Ukształtowanie postawy asertywnej wobec klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Poznanie technik asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Nabycie umiejętności praktycznego stosowania narzędzi wspierających proces asertywnej komunikacji z klientami.

Główne obszary tematyczne: stres w kontakcie z klientem – jego źródła, przyczyny i skutki, zapobieganie konsekwencjom stresu, kształtowanie postawy asertywnej w kontekście reagowania na postawę rozmówcy, techniki wzmacniające kompetencje intra- i interpersonalne w wyrażaniu postaw i przekonań, narzędzia asertywnej komunikacji z klientem – asertywna autoprezentacja, prośba, odmowa i obrona granic, praktyczne strategie wyjścia z sytuacji trudnych i konfliktowych.

Rozwijanie kretywności w biznesie

Cele szkolenia: Nabycie umiejętności nieschematycznego, proaktywnego działania o charakterze innowacyjnym w sytuacjach problemowych. Poznanie technik efektywnego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych. Poznanie narzędzi i strategii kreatywnego rozwiązywania problemów na poziomie indywidualnym i grupowym.

Główne obszary tematyczne: pojęcie kreatywności i innowacyjności, bariery kreatywności i ich przełamywanie, cechy indywidualne sprzyjające kreatywnemu rozwiązywaniu sytuacji problemowych, najważniejsze heurystyczne techniki rozwiązywania problemów z poziomu uczestnika zespołu i moderatora, narzędzia analitycznego rozwiązywania sytuacji problemowych i konfliktowych, praktyczne techniki oceny pomysłów, strategie wdrażania rozwiązań krok po kroku w sytuacjach trudnych.

Doradztwo personalne

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu pełnego procesu rekrutacji i selekcji pracowników, jednak w przypadku Państwa służymy pomocą i wsparciem na każdym jego etapie z osobna - na przykład tylko rozmów selekcyjnych czy testów diagnozujących kompetencje. Wszystko po to, aby mieli Państwo pewność, że wybierają najlepszego kandydata na dane stanowisko.

Zapraszamy do zapoznania się z trzema głównymi obszarami realizacji usług doradztwa personalnego przez firmę Congressio: kompleksową rekrutacją i selekcją pracowników, Profesjonalną Diagnozą Talentów dla biznesu oraz indywidualnie projektowaną pod kątem Państwa wewnętrznych organizacyjnych potrzeb procedurą selekcji kandydatów do pracy (pobierz załącznik).

Korzyści jakie daje współpraca z nami: zmaksymalizowanie zysków Państwa firmy, której pracownicy stanowią największy potencjał, zminimalizowanie ryzyka zatrudnienia nieodpowiedniej osoby i kosztów związanych z koniecznością ponownego przeprowadzenia procesu rekrutacji i wdrożenia nowego pracownika do pełnienia obowiązków, możliwość skorzystania z rzetelnych i sprawdzonych metod (testów) wspierających proces rekrutacji i selekcji, przeprowadzanych wyłącznie przez osoby posiadające wyższe wykształcenie w tym kierunku, zawsze elastycznie i indywidualnie przygotowywana oferta uwzględniająca potrzeby Zleceniodawcy, najwyższe standardy obsługi Pracodawców.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego:

biuro@congressio.pl
tel. 058 58 58 028